BLOGS

Privātuma politika

May 24, 2021 | 6 minutes read

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šī privātuma politika apraksta, kā saimnieciskās darbības veicēja Agnese Poikāne (turpmāk tekstā - “Datu pārzinis”), iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko Datu pārzinis iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē Datu pārziņa interneta vietni https://agnesepoikane.com/ (turpmāk - Vietne) (turpmāk - “Jūs” vai “Datu subjekts”).

1.2. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t.i., Datu subjektu.

1.3. Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem, izmantojot katru atsevišķi vai jebkurā kombinācijā.

1.4. Datu apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

1.5. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

2. Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana

2.1. Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā, galvenokārt izmantojot Vietni un e-pastu.

2.2. Apmeklējot un izmantojot Vietnē sniegtos pakalpojumus, Jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par šīs Privātuma politikas pārkāpumu.

2.4. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

3. Kādus personas datus Datu pārzinis apstrādā?

3.1. Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:

 • Vārds, uzvārds
 • Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs)
 • Darījuma dati (iegādātie pakalpojumi un / vai preces, cena, maksājuma informācija u.tml.)
 • Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta Vietnē piedāvāto pakalpojumu un / vai preču iegādes laikā vai sazinoties ar Datu pārzini.

3.2. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:

 • a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
 • b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
 • c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
 • f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

3.3. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

 • Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;
 • Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;
 • Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu);
 • Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

3.4. Lai pildītu savas saistības pret Jums, Datu pārzinim ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi Datu pārziņa uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c.

3.5. Pēc pieprasījuma Datu pārzinis var nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

3.6. Publicitātes nolūkā Datu pārzinis var apstrādāt un publicēt bildes, video u.tml. materiālus no publiskajiem pasākumiem, kuros Datu pārzinis uzstājas ar lekcijām, meistarklasēm u.tml. Datu pārziņa interneta vietnēs un sociālo tīklu profilos var tikt publicēta informācija, bildes un video materiāli no minētajiem pasākumiem.

3.7. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

4. Sīkdatņu (jeb cookies) izmantošana

4.1. Sīkdatnes ir neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat vietni.

4.2. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai fiksētu informāciju par to, kā esat izmantojis Vietni, piemēram, kad Jūs pēdējo reizi apmeklējāt vietni un kādu informāciju meklējāt tajā. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai Jūs personiski identificētu, un dati par Jūsu navigāciju netiek izpausti trešajām personām.

4.3. Datu pārziņa pārraudzībā esošajās vietnēs tiek izmantots tīmekļa analītikas pakalpojums Google Analytics, ko nodrošina Google, Inc. Informācija, ko šī sīkdatne ģenerē Jūsu vietnes lietojuma laikā, tiek nosūtīta un uzglabāta uz Google serveriem.

4.4. Datu pārzinis analizē Google analytics iegūto informāciju ar mērķi pilnveidot vietnes saturu. Šie dati ļauj iegūt informāciju par to, kāda informācija ir svarīga Vietnes apmeklētājiem, kādas ierīces un pārlūkprogrammu viņi izmanto, no kāda reģiona nāk apmeklētāji, un kādu saturu vislabprātāk lasa.

4.5. Vietņu apmeklētājs jebkurā laikā var pārtraukt datu vākšanu Google Analytics, kā tas ir aprakstīts šeit.

4.6. Sīkāku informāciju par Google Analytics sīkdatnēm var iegūt šeit.

5. Jūsu informācijas drošība

5.1. Datu pārzinim ir ļoti svarīgs Jūsu datu privātums un drošība. Datu pārzinis izmanto visus tā rīcībā esošos tehniskos un fiziskos drošības mērus, lai izvairītos no datu pazušanas, ļaunprātīgas izmantošanas vai to nodošanas trešajām personām. Tomēr Datu pārzinis lūdz Jūs ņemt vērā, ka neviena datu pārsūtīšana internetā nav pilnīgi droša, tāpēc Datu pārzinis nevar nodrošināt vai garantēt pilnīgu Jūsu datu drošību.​​

5.2. Datu pārzinis nepārdos, neizīrēs un neizpaudīs trešajām personām tā rīcībā esošo klientu, sadarbības parnteru un citu iesaistīto pušu un viņu kontaktu sarakstu.

5.3. Lūgums ņemt vērā, ka Vietne var saturēt saites uz citām lapām, kas nav Datu pārziņa pārziņā. Datu pārzinis nav atbildīgs par citu mājas lapu privātuma politikām un aicina iepazīties ar šo attiecīgo mājas lapu privātuma politiku.

6. Datu subjekta tiesības

6.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:

 • Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);
 • Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
 • Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;
 • Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;
 • Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;
 • Vērsties Datu valsts inspekcijā.

6.2. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt, iesūtot pieprasījumu elektroniski, rakstot uz agnesepoikane@inbox.lv.

7. Izmaiņas privātuma politikā

7.1. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Vietnē.

7.2. Šī privātuma politika ir atjaunināta 2021. gada 24. maijā.

7.3. Izmantojot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat tam, ka Datu pārzinis apstrādā informāciju iepriekš minētajā kārtībā un nolūkā.